Language:

Tìm kiếm

Định vị thương hiệu

Brand Positioning (Định vị thương hiệu): Liên quan đến cách bạn định vị thương hiệu của mình trong tâm trí của khách hàng, bao gồm Điểm độc đáo của sản phẩm (USP), đối tượng mục tiêu, tính cách thương hiệu và Lời hứa thương hiệu.